Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Program nauczania

Program nauczania
Społecznego Gimnazjum Nr 14 STO
w Warszawie

  Wprowadzenie:
  O Szkole
  Misja szkoły
  Źródła inspiracji programowej
  Podstawa programowa:
  Oczekiwania nauczycieli
  Oczekiwania rodziców
  Oczekiwania uczniów
  Najważniejsze cele działalności szkoły
  Metody realizacji celów działalności szkoły
  Działalność wychowawcza
  Kształtowanie samodzielności
  Kształtowanie umiejętności współpracy
  Przygotowanie do wyboru dalszej drogi życiowej
  Umacnianie wiary w siebie i umiejętności pozytywnego myślenia
  Kształcenie umiejętności planowania i projektowania
  Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania prawa
  Kształtowanie umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia
  Rozwijanie tolerancji
  Zaspokajanie potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców
  Stwarzanie szansy osiągania sukcesów
  Zapewnienie bezpieczeństwa
  Tworzenie dobrych warunków pracy i nauki
  Kształtowanie życzliwych, partnerskich relacji w szkole
  Zajęcia szkolne
  Plan nauczania
  Formy realizacji programu wychowania fizycznego
  Zajęcia dodatkowe
  Imprezy kulturalne
  Wyjazdy szkolne
  Harmonogram dnia szkolnego
  Szczególne rozwiązania metodyczne
  Okres adaptacyjny
  Prace samodzielne
  Fakultety
  Konsultacje przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe
  "Dzika karta" i karta "wolna impreza"
  Ocenianie osiągnięć uczniów
  Formułowanie wymagań edukacyjnych
  Ocenianie bieżące
  Zajęcia fakultatywne
  Prace dodatkowe
  Prace samodzielne
  Testy semestralne
  Ocenianie klasyfikacyjne
  Dokumentacja oceniania osiągnięć uczniów
  Ocenianie zachowania uczniów
  Ocenianie bieżące
  Ocenianie klasyfikacyjne
  Szkoła jako środowisko wychowawcze
  Wychowawcy szkolni
  Dyżury uczniowskie
  Tradycje, zwyczaje i obrzędy szkolne
  Ożywienie języków obcych
  Korzystanie z telefonów komórkowych
  Nauczyciele w szkole
  Jaki powinien być nauczyciel gimnazjum?
  Obowiązki nauczyciela
  Podsumowanie

Wprowadzenie:

 Praktyka pedagogiczna wskazuje, że większość młodych ludzi w okolicach czternastego roku życia przeżywa burzliwe zmiany, których wyrazem jest, między innymi, nasilenie konfliktów z nauczycielami, prezentacja postaw niechętnych szkole, a nade wszystko mniejsze zainteresowanie nauką. Te kłopotliwe zjawiska tłumaczy się na ogół jako nieuchronny efekt okresu dojrzewania. Można jednak przypuszczać, że sensownie zorganizowana praca szkoły może im zapobiec albo co najmniej złagodzić związane z nimi problemy.

 14-latek pod względem umysłowym i psychicznym jest zupełnie innym człowiekiem, niż był jeszcze dwa czy trzy lata wcześniej. Istniejąca przed reformą systemu szkolnictwa w Polsce ośmioletnia szkoła podstawowa tej prostej prawdy na ogół nie uwzględniała.

 Wyróżnienie dodatkowego, trzeciego, etapu kariery szkolnej - gimnazjum, stworzyło szansę lepszego dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów, a w związku z tym poprawienia skuteczności oddziaływań szkoły.

 Próg edukacyjny, związany z przejściem ucznia do gimnazjum, sprzyja wprowadzeniu w tym właśnie momencie zmian metodycznych i programowych, wychodzących naprzeciw naturalnym zmianom w psychice i umysłowości ucznia. Nawet jeśli przyjąć, że dla pedagoga ideałem byłaby raczej harmonijna ewolucja metod i form oddziaływań szkolnych, to z psychologicznego punktu widzenia lepsze wydaje się dokonywanie zmian skokowych, każdorazowo otwierających przed uczniem nowe perspektywy, dających poczucie awansu edukacyjnego i wzbudzających nową motywację do pracy. Uczeń wkraczający w wiek gimnazjalny staje przed nowymi zadaniami. Kompetencje wyniesione z poprzedniego etapu edukacji pozwalają widzieć w nim świadomego i samodzielnego partnera w procesie nauczania-uczenia się. Wobec tego, w ciągu kolejnych trzech lat pracy, nauczyciele mogą podjąć zadanie systematycznego wprowadzenia go w język i treści dziedzin wiedzy człowieka oraz przygotowywania do dokonania wyboru edukacyjnego odpowiedniego do jego uzdolnień i osiągnięć.
 Warto zauważyć, że utworzenie gimnazjów spowodowało opóźnienie o rok momentu podejmowania przez młodych ludzi pierwszej decyzji o planowanej drodze życiowej. Z indywidualnego punktu widzenia jest to korzystne, bowiem decyzja taka będzie bardziej świadoma i dojrzalsza; równocześnie jednak uległ wydłużeniu o rok czas wspólnej nauki uczniów o skrajnie niekiedy zróżnicowanych możliwościach. Program gimnazjum musi być zatem tak skonstruowany, by dawał nauczycielowi możliwość harmonijnej współpracy ze zróżnicowanym zespołem uczniowskim i umożliwiał osiąganie sukcesów edukacyjnych dzieciom bardziej i mniej uzdolnionym.

 Zwiększenie wymiaru zajęć obowiązkowych oraz liczby przedmiotów nauczania powoduje znaczny wzrost nakładu czasu poświęcanego przez ucznia na naukę. Właśnie nauka staje się ośrodkiem nie tylko dydaktycznej, ale również wychowującej funkcji szkoły. Na etapie gimnazjum w świadomości ucznia powinno ostatecznie ukształtować przekonanie o istnieniu ścisłej zależności pomiędzy wysiłkiem związanym z nauką, a perspektywami życiowymi. W związku z tym można się spodziewać coraz wyższych oczekiwań ze strony młodzieży wobec nauczycieli. Nauczyciel gimnazjum musi być specjalistą wystarczająco kompetentnym, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości ucznia dotyczące swojej dziedziny wiedzy, a jednoczenie wystarczająco utalentowanym pedagogicznie, by wykryć i zainteresować swoim przedmiotem wszystkich zdradzających uzdolnienia w tym kierunku.

 Akceptacja, a nawet uznanie za pożądane, rywalizacji pomiędzy nauczycielami, nie oznacza rezygnacji z określenia zasad tworzących ze szkoły jednolite środowisko wychowawcze. Należeć do nich będzie system oceniania, wybrane rozwiązania metodyczne przyjęte do jednolitego stosowania przez wszystkich nauczycieli, wreszcie pewne ustalenia organizacyjne. Płaszczyzną rywalizacji nauczycieli pozostanie sposób prowadzenia zajęć i ich atrakcyjność merytoryczna, jednakże przejście z jednej lekcji na drugą nie może zmuszać ucznia do zmiany sposobu funkcjonowania czy wręcz systemu wartości.

 W gimnazjum zmniejsza się znaczenie integracji treści nauczania poszczególnych przedmiotów, natomiast wzrasta rola ich korelacji. Chodzi przede wszystkim o możliwie równoczesne podejmowanie pokrewnych treści na zajęciach różnych przedmiotów oraz wielostronne wykorzystywanie podczas zajęć szkolnych kompetencji nabytych przez ucznia wcześniej.

 Dokumentem służącym nadaniu wszystkim powyższym postulatom konkretnego wymiaru jest niniejszy program szkoły.

O Szkole

 Społeczne Gimnazjum nr 14 STO zajmuje piętro pawilonu handlowego (ok. 550 m2) dzierżawione od WSM ,"Chomiczówka". Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej lub na basenie, oddalonych o około trzy kilometry.
 Szkoła liczy sześć oddziałów, około 90 uczniów.
 Atutem Szkoły jest liczna, dobrze wykształcona i stabilna kadra nauczycielska. Szkoła cieszy się znacznym zaufaniem rodziców. Wzajemne kontakty, możliwe nie tylko w terminach dni otwartych i zebrań, nacechowane są wzajemną życzliwością. Na przestrzeni kilkunastu lat funkcjonowania gimnazjum wypracowało wysoki poziom nauczania wsparty wysokim poziomem wychowawczym. Takie efekty były możliwe tylko dzięki istnieniu i ciągłej modyfikacji rozbudowanego programu szkoły.

 Od pierwszych miesięcy istnienia zespół pedagogiczny pracował nad nadaniem Szkole indywidualnego charakteru. Powstał specyficzny program okresu adaptacyjnego, służący diagnozowaniu uczniów pierwszej klasy, wyrównaniu poziomu ich umiejętności szkolnych oraz łagodnemu wprowadzeniu w tajniki nauki gimnazjalnej.
 Duży nacisk położony został na życie społeczne. Uczniowie regularnie biorą udział w imprezach kulturalnych i sportowych, korzystając z oferty różnych instytucji, ale również wykorzystując własną inicjatywę. Wspólne spędzanie wolnego czasu przyczyniło się do ukształtowania życzliwej atmosfery.
 Opisane działania doprowadziły do tego, że zespół nauczycielski i zdecydowana większość uczniów ma poczucie pracy (nauki) w placówce, ukształtowanej z myślą o jak najlepszym samopoczuciu zaangażowanych w nią osób. Taką wizję Szkoły mamy zamiar podtrzymywać w przyszłości.

 W środowisku warszawskim istnieje wiele gimnazjów: publicznych i niepublicznych. Są wśród nich nawet takie (przy znanych liceach), które cieszyły się renomą jeszcze przed narodzinami. Wiele posiada bardzo dobre warunki lokalowe, bowiem ich organy prowadzące nie szczędziły środków na rozwój nowych, prestiżowych placówek. Większość ma ambicję utrzymania wysokiego poziomu nauczania i atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych.
 Co zatem, może skłaniać rodziców do powierzania naszej szkole edukacji swoich dzieci?
 Pierwsza odpowiedź narzuca się sama: niepubliczne gimnazjum będzie potrzebne, o ile w zakresie sobie dostępnym oferować będzie to, czego nie będzie można znaleźć w ofercie innych szkół lub też, przy zbliżonej ofercie, będzie bardziej atrakcyjne, skuteczniejsze.
 Stosunkowo niewielka liczba uczniów jest czynnikiem ograniczającym rozwój, ale równocześnie olbrzymim atutem. W gronie kilkudziesięciu młodych ludzi nie jest trudno zróżnicować ofertę dla młodzieży mającej różne możliwości intelektualne, zapewniając najzdolniejszym wysoki poziom nauki. Równocześnie w niewielkiej grupie łatwiej jest pomóc uczniom słabszym, potrzebującym czasu i życzliwości dla osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu.
 Małą szkołę traktuje się na ogół jako panaceum na kłopoty uczniów najsłabszych. Rodzice zdolniejszych boją się, że szkoła nie wykorzysta możliwości ich dzieci, że poziom w wyniku obecności uczniów słabych będzie zaniżony. Przyjęty w naszym gimnazjum system rekrutacji takie ryzyko eliminuje. Niewielka szkoła oferuje ponadto to, co jeszcze długo nie będzie osiągalne dla dużych szkół publicznych: liczną kadrę nauczycielska, a zatem bliski kontakt ucznia z nauczycielem.
 Indywidualizacja nauczania, tworzenie relacji mistrz-uczeń mogą zaistnieć nie tylko w sferze deklaracji, ale także realnie. Umożliwienie uczniom rozwijania swoich zdolności poprzez udział w licznych fakultetach i kołach zainteresowań owocuje osiąganiem sukcesów w bardzo wielu konkursach zewnętrznych.

 W szkole małej łatwiej jest doprowadzić do wewnętrznej integracji. Znają się tutaj dobrze wszyscy uczniowie, nikt z nauczycieli nie jest anonimowy. Ma to znaczenie nie tylko w nauce, ale nade wszystko w życiu społecznym. Możliwe jest organizowanie imprez dla całej szkoły, prowadzenie dyskusji i rozwiązywanie problemów bezpośrednio, w sposób demokratyczny, tworzenie rodzinnej atmosfery. Osiągnięcia każdego ucznia są wnikliwie analizowane przez Radę Pedagogiczna.
 Podobnie jak indywidualizacja nauczania, również integracja szkoły wydaje się bardziej atrakcyjna rodzicom uczniów słabszych, gorzej przystosowanych społecznie. Tak jest w istocie. Uczeń dobry na ogół świetnie sobie radzi w każdych warunkach. Tym niemniej istnieją rodzice dzieci uzdolnionych, gotowi płacić za szkołę bezpieczną, pozwalającą uczniom spokojnie dojrzewać, psychicznie i intelektualnie, w atmosferze życzliwego zainteresowania.

  Utarło się przekonanie, że szkoły niepubliczne przeznaczone są dla dzieci rodziców bądź to nadopiekuńczych, pragnących mieć przez cały czas wpływ na to, co dzieje się z ich pociechami, bądź też zapracowanych, oczekujących jedynie gotowego produktu w postaci dziecka nauczonego i wychowanego w bezpiecznych warunkach. Szansą niewielkiej szkoły jest tymczasem budowanie w tym zakresie pewnego kompromisu. Jasne i czytelne reguły oraz zaangażowanie nauczycieli powinny czynić niepotrzebną ingerencję rodziców w codzienne życie szkolne dziecka. Równocześnie pełna i rzetelna informacja oraz życzliwość ze strony nauczycieli winny skłaniać rodziców do zainteresowania się pracą szkoły i współpracy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

 Tak zwany "poziom szkoły" jest zazwyczaj utożsamiany z efektywnością jej pracy dydaktycznej. Jednakże o wartości szkoły w podobnym stopniu świadczyć powinny efekty pracy wychowawczej. Szkoła powstała w efekcie społecznego zaangażowania rodziców przykłada szczególną wagę do wychowania obywatelskiego, zwłaszcza na jego elementarnym poziomie pobudzania aktywności ucznia na terenie szkoły, kształtowania poszanowania dla obowiązujących w niej norm i gotowości do współdziałania z innymi ludźmi. Te kierunki nie stoją w opozycji do starań o jak najlepsze wyniki nauczania, ale stanowią ich ważne uzupełnienie, umożliwiając harmonijny rozwój ucznia.

Misja szkoły

Szansy i sensu istnienia niewielkiego Gimnazjum Społecznego upatrujemy w takich elementach jego oferty, jak:
 - indywidualizacja podejścia do ucznia oraz wyszukiwanie i rozwijanie jego uzdolnień;
 - dobry kontakt nauczycieli z uczniami, umożliwiający osiąganie wyników na miarę chęci i możliwości, w   atmosferze wzajemnego szacunku i sympatii;
 - nadanie szczególnej rangi rozwojowi społecznemu uczniów i kształtowaniu ich postaw w duchu aktywności i   życzliwości dla świata;
 - budowanie partnerskich relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Szansą Gimnazjum jest również rzetelna realizacja odpowiednio dobranych programów nauczania w oparciu o nowoczesne narzędzia edukacyjne, podręczniki, aktywne metody nauczania i dobrą organizację pracy, przygotowującą uczniów do dokonania pierwszych ważnych życiowych wyborów.

Misję Społecznego Gimnazjum nr 14 STO stanowi...
...zapewnienie możliwości kształcenia dzieciom, których rodzice w sposób szczególny zainteresowani są ich harmonijnym i wszechstronnym rozwojem, uwzględniającym zarówno wykorzystanie możliwości intelektualnych, jak również kształtowanie takich cech, jak aktywność społeczna i pozytywne podejście do świata.

Źródła inspiracji programowej

Program Społecznego Gimnazjum nr 14 STO wyrasta z kilku źródeł inspiracji, do których, oprócz misji szkoły, należą:
   - "Podstawa programowa kształcenia ogólnego";
   - oczekiwania nauczycieli - współtwórców szkoły;
   - oczekiwania rodziców;
   - oczekiwania uczniów.

Podstawa programowa:

Analiza "Podstawy programowej kształcenia ogólnego" pozwala wyznaczyć najważniejsze zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły. Należy do nich:
1. Kształtowanie samodzielności, a w tym:
przygotowanie do sprawnego funkcjonowania poza domem i szkołą, zarówno w sensie fizycznym (poruszanie się, bezpieczeństwo, komunikacja międzyludzka), jak i duchowym (np. umiejętność dobrania sobie towarzystwa, udział w kulturze itd.); rozwinięcie kompetencji w dziedzinie samokształcenia - wdrożenie do stawiania sobie celów samokształceniowych i realizowania ich.
(SAMODZIELNOŚĆ, WSPÓŁPRACA)
2. Przygotowanie do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia: rozwijanie zainteresowań oraz zapoznanie z istniejącymi możliwościami dalszej edukacji.
(WYBÓR DROGI ŻYCIOWEJ)
3. Przygotowywanie do życia w społeczeństwie demokratycznym, a w tym:
   umacnianie wiary w siebie i poczucia podmiotowości;
   wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach dyskusji;
   uczenie negocjowania i wyrabianie skłonności do kompromisu.
(WIARA W SIEBIE, KOMUNIKACJA, POZYTYWNE MYŚLENIE)
4. Wdrażanie do planowania i projektowania działań indywidualnych i zbiorowych.
(PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE)
5. Rozwijanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności.
(ODPOWIEDZIALNOŚĆ)
6. Stwarzanie warunków do prowadzenia zdrowego trybu życia.
(ZDROWY TRYB ŻYCIA)
7. Umacnianie szacunku dla prawa i wdrażanie do wartościowania w oparciu o normy moralne.
(POSZANOWANIE PRAWA)
8. Kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi o innych możliwościach, motywacjach i korzeniach kulturowych.
(TOLERANCJA)

Oczekiwania nauczycieli

 Specyfika zawodu nauczyciela powoduje, że część jego adeptów dostrzega w swojej pracy nie tylko pełnienie codziennych obowiązków, ale również swego rodzaju misję, związaną z oddziaływaniem na innych ludzi. Bywa ona rozmaicie postrzegana, w zależności od wyznawanych poglądów pedagogicznych. Jedni za misję uważają możliwie rzetelne i wszechstronne wykształcenie młodego człowieka, wykorzystanie wszystkich jego możliwości i zahartowanie w walce o społeczny byt, inni skłonni są raczej dyskretnie pomagać, ufając woli i pracy samego dziecka. Pomiędzy tymi skrajnościami, i wokół nich, mieści się nieprzebrane bogactwo innych możliwości. Owa różnorodność jest bardzo pożyteczna, przynajmniej do momentu, kiedy w jednej szkole nie spotkają się nauczyciele wyznający zupełnie różne idee. W efekcie tego dochodzi czasami do sytuacji, w której uczeń, przechodząc z lekcji na lekcję, zmuszony jest zmieniać cały swój system wartości.
 Idea pedagogiczna leżąca u źródeł programu Społecznego Gimnazjum nr 14 głosi, że uczeń jest partnerem nauczycieli w procesie nauczania-uczenia się. Rolą szkoły i poszczególnych nauczycieli jest przede wszystkim kształcenie jego samodzielności i umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Zadaniem nauczycieli nie jest jedynie nauczyć, ale pomóc uczniowi, aby mógł nauczyć się sam. Z idei szkoły samodzielności i współpracy wynika wiele rozwiązań programowych, zmierzających do umożliwienia uczniom realnego wpływu na to, co ich spotyka na terenie szkoły.

Nauczyciele, jak każda grupa zawodowa, posiadają swoje oczekiwania i ambicje związane z wykonywaną pracą. Program szkoły nie ma wielkiego wpływu na ich satysfakcję materialną, może natomiast stanowić źródło satysfakcji innego rodzaju.
Nauczyciele stworzyli listę źródeł swojej satysfakcji zawodowej. Zaliczono do nich:
   sukcesy uczniów, na miarę ich indywidualnych możliwości;
   akceptację ze strony uczniów i ich rodziców i docenienie przez nich wysiłku nauczycieli;
   poczucie, że uczniowie przejmują od nauczycieli coś więcej, niż tylko wiedzę i umiejętności;
   pracę w zgranym zespole pedagogicznym;
   realizację takich treści i stosowanie takich metod, które są atrakcyjne dla samego nauczyciela.
Ponadto nauczyciele oczekują stworzenia im godziwych warunków dla prowadzenia działalności dydaktycznej, a szczególnie odpowiedniego wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.

Oczekiwania rodziców

Stworzenie pełnej listy oczekiwań rodzicielskich nie jest możliwe, bowiem ich różnorodność jest niezmierzona. Tym niemniej, niezależnie od typu szkoły, pewne oczekiwania powtarzają się. W szczególności, rodzice oczekują:
   zapewnienia dziecku bezpieczeństwa,
   "dobrego poziomu nauczania" - wykorzystania możliwości ucznia i dobrego przygotowania go do egzaminu progowego,
   pełnej informacji, zarówno co do reguł obowiązujących w szkole (w tym wzajemnych zobowiązań rodziców i nauczycieli), jej bieżącego funkcjonowania, jak również osiągnięć dziecka,
  życzliwości, rzetelnego wywiązywania się z obowiązków i konsekwencji w postępowaniu nauczycieli.

 Część rodziców oczekuje również stworzenia im możliwości "namacalnego" przekonania się o osiągnięciach dzieci, a więc: obejrzenia w działaniu (na przykład w programie artystycznym lub na zawodach sportowych), zapoznania się z najciekawszymi, najbardziej wartościowymi pracami, a także konfrontacji z uczniami innych szkół. Wszyscy też, bez wyjątku, pragną sukcesu swojego dziecka na egzaminie kończącym szkołę.
Wymienione oczekiwania są w pełni akceptowane przez nauczycieli i zostały uwzględnione w pracy nad programem szkoły.

Oczekiwania uczniów

Wśród wielu różnych oczekiwań, z jakimi przychodzą uczniowie do szkoły, dominuje kilka, które powinny być uwzględnione w jej programie. Uczniowie oczekują więc:
   sensownej organizacji pracy, w której jest czas na wysiłek, ale również na zabawę i odpoczynek;
   czytelności obowiązujących w szkole reguł i konsekwencji w ich przestrzeganiu, także przez nauczycieli;
   życzliwości; marginesu tolerancji dla mniej istotnych uczniowskich słabości;
   sprawiedliwości w postępowaniu nauczycieli.
 Uczniowie bardzo często są gotowi ciężko pracować, jeżeli praca ta ma proste przełożenie na spodziewane rezultaty. Z drugiej strony cenią sobie stabilizację, preferując trudne, ale stałe warunki działania nad długimi okresami "luzu", przedzielanymi nieregularnymi atakami mobilizacji. Warto zauważyć, że te uczniowskie preferencje jednoznacznie świadczą za potrzebą posiadania i konsekwentnego wprowadzania w życie programu działania szkoły. Celem działalności dydaktyczno-wychowawczej Społecznego Gimnazjum nr 14 STO jest kształtowanie u uczniów samodzielności, umiejętności współpracy, planowania i projektowania działań, zdolność dokonania wyboru dalszej drogi życiowej, wiary w siebie, umiejętności komunikacji z innymi ludźmi i pozytywnego myślenia, odpowiedzialności, poszanowania prawa, tolerancji, a także kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia.

Najważniejsze cele działalności szkoły

Celem działalności szkoły jest również wszechstronne zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli, a w tym:
   stworzenie uczniom szansy osiągania sukcesów na miarę ich chęci i możliwości;
   zapewnienie uczniom bezpieczeństwa;
   stworzenie dobrych warunków pracy i nauki oraz życzliwej atmosfery wśród uczniów i w gronie pedagogicznym;
   ukształtowanie życzliwych, partnerskich relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Metody realizacji celów działalności szkoły
Działalność wychowawcza

Kształtowanie samodzielności

   wyczerpujące informowanie uczniów o zamierzeniach dydaktycznych nauczycieli i kryteriach oceniania;
   stworzenie uczniom możliwości wypowiadania opinii na temat tego, co dzieje się w szkole, wobec wychowawców i dyrektora, jak również na ogólnoszkolnych spotkaniach z nauczycielami;
   stworzenie uczniom możliwości wyboru zajęć fakultatywnych;
  wprowadzenie semestralnego limitu "dzikich kart" służących do usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji, do swobodnego wykorzystania wg uznania ucznia;
   wprowadzenie form pracy, których podjęcie pozostaje do uznania ucznia (prace dodatkowe, prace samodzielne).

Kształtowanie umiejętności współpracy

   stwarzanie możliwości dyskusji, zarówno podczas lekcji, jak również na zajęciach wychowawczych; wprowadzenie forum dyskusyjnego jako jednej z metod pracy;
   stosowanie aktywnych metod nauczania na zajęciach różnych przedmiotów;
   angażowanie wszystkich uczniów do współdziałania w różnych przejawach życia społecznego szkoły (organizacja imprez, dyżury).

Przygotowanie do wyboru dalszej drogi życiowej

   właściwy wymiar przedmiotów odpowiadających podstawowym dziedzinom wiedzy (historia, biologia, geografia, chemia, fizyka) w trzyletnim planie nauczania;
   organizacja zajęć fakultatywnych służących rozwijaniu zainteresowań w wybranych dziedzinach;
   wprowadzenie filozofii do planu nauczania w celu wykształcenia u uczniów umiejętności stawiania sobie pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nie.

Umacnianie wiary w siebie i umiejętności pozytywnego myślenia

   różnicowanie wymagań edukacyjnych w zależności od możliwości uczniów;
   dostrzeganie i docenianie nawet niewielkich sukcesów;
   indywidualne kontakty nauczycieli z poszczególnymi uczniami;
   konsekwentne stosowanie w życiu szkoły zasady, że kara zmazuje winę.
   umożliwianie uczniom podejmowania prac nieobowiązkowych;
   prowadzenie prac samodzielnych uczniów w myśl założeń metody projektów;
  wspólne z wychowawcami planowanie i projektowanie przez uczniów najważniejszych przedsięwzięć klas i całej szkoły.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania prawa

   precyzyjne formułowanie praw obowiązujących w szkole, w postaci regulaminu szkoły oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Konsekwentne wprowadzanie w życie tych praw przez nauczycieli;
   powierzanie uczniom różnych zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem szkoły oraz organizacją jej życia społecznego;
   nadanie uczniom prawa wyboru zajęć fakultatywnych oraz prac dodatkowych i samodzielnych.

Kształtowanie umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia

   planowanie nie więcej niż sześciu lekcji z zakresu podstawowych przedmiotów nauczania (polski, matematyka, historia, WOS, biologia, geografia, fizyka, chemia, języki obce) w dziennym rozkładzie zajęć;
   wprowadzenie dłuższych przerw międzylekcyjnych: 15-minutowych (śniadaniowej i obiadowej, po 2 i 5 lekcji),;
   zapewnienie uczniom możliwości wypicia herbaty i zjedzenia śniadania w higienicznych warunkach na terenie szkoły;
   zaangażowanie uczniów do pracy przy utrzymaniu porządku na terenie szkoły.

Rozwijanie tolerancji

   różnicowanie wymagań w zależności od możliwości uczniów.

Zaspokajanie potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców

Stwarzanie szansy osiągania sukcesów

   wprowadzenie okresu adaptacyjnego nauki gimnazjalnej dla uczniów klasy pierwszej;
   rzetelna praca nauczycieli w oparciu o świadomie dobrane programy nauczania, z zachowaniem indywidualizacji wymagań stawianych poszczególnym uczniom, a także umożliwienie uczniom podejmowania zadań dodatkowych stosownie do ich możliwości;
   organizowanie życia intelektualnego szkoły poprzez takie formy pracy, jak: wewnątrzszkolne konkursy przedmiotowe, prezentacja prac samodzielnych, forum dyskusyjne;
   cykliczne organizowanie testów kompetencji w zakresie języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia i geografia);
   regulaminowe uzależnienie ocen semestralnych i końcoworocznych od wyników tych testów semestralnych;
   bieżąca współpraca z psychologiem; organizowanie zajęć wyrównawczych i terapeutycznych dla uczniów mających problemy w nauce.

Zapewnienie bezpieczeństwa

   jasne określenie reguł dotyczących praw i obowiązków uczniów na terenie szkoły;
   zapewnianie odpowiedniej opieki podczas wszystkich zajęć szkolnych.

Tworzenie dobrych warunków pracy i nauki

   oparcie działania szkoły na jednoznacznych regułach, dobrze opisanych w podstawowych dokumentach szkoły;
   utrzymanie czystości i estetyki pomieszczeń szkoły, przy zaangażowaniu wszystkich członków społeczności szkolnej.

Kształtowanie życzliwych, partnerskich relacji w szkole

   odpowiedni dobór kadry nauczycielskiej, zdolnej do wprowadzania w życie zasad zapisanych w programie szkoły;
  ocenianie pracy nauczycieli także pod kątem zgodności ich działań z treścią i duchem programu szkoły;
   utrzymywanie stałych, stosownych do potrzeb kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów;
   bogate i zróżnicowane życie intelektualne i społeczne szkoły: organizowanie różnych imprez o charakterze zarówno naukowym, jak i kulturalnym.

Zajęcia szkolne

Arkusz organizacyjny

W Społecznym Gimnazjum nr 14 STO realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego.
  uczeń dokonuje wyboru języka niemieckiego lub hiszpańskiego przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej;
   czwarta godzina wychowania fizycznego realizowana jest poprzez tygodniowy pobyt w "białej szkole";
   zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa odbywają się raz na trzy lata dla wszystkich klas jednocześnie;
   wymiar lekcji religii uzupełniany jest zadaniami związanymi z przygotowaniem do:
  - Świąt Bożego Narodzenia,
  - Świąt Wielkanocnych,
  - Rekolekcji Wielkopostnych
  - Zwiedzania Katolickich Świątyń na terenie Warszawy
   wymiar zajęć artystycznych uzupełniany jest poprzez regularne wyjścia do muzeum na przedstawienia teatralne i koncerty w ramach realizacji Programu Kulturalnego Szkoły.
  Przyroda – zajęcia poświęcone na przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia i geografia)

Zajęcia obowiązkowe dla klas I-III

LpPRZEDMIOTKlasa 1Klasa 2Klasa 3
1Język polski555555
2Język angielski444444
3Język niemiecki*222222
Język hiszpański*
4Matematyka555555
5Historia222222
6WOS--1111
7Biologia222121
8Chemia221212
9Fizyka122222
10Geografia221222
11Informatyka111111
12Plastyka11----
13Zajęcia artystyczne*--11--
14Zajęcia techniczne----11
15Muzyka--11--
16Wychowanie fizyczne*3+13+13+13+13+13+1
17Religia *1+11+11+11+11+11+1
18Filozofia111111
19Wdżr1--1-1
20Edukacja dla bezpieczeństwa *

1

21Przyroda*    11
21Zajęcia z wychowawcą111111

Formy realizacji programu wychowania fizycznego

 We wrześniu, październiku oraz w maju i czerwcu lekcje wychowania fizycznego odbywają się na przyszkolnych boiskach sportowych.
Od początku października do końca czerwca uczniowie korzystają z hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo, mieszczącej się przy ul. Obrońców Tobruku 40. W tym samym czasie raz w tygodniu na terenie szkoły odbywają się lekcje tenisa stołowego.
 Ponadto przez cały rok szkolny uczniowie uczęszczają raz w tygodniu na zajęcia pływania odbywające się na basenie "Pingwin" przy ul. Oławskiej 3a.
 Zajęcia w hali sportowej i na basenie odbywają się z podziałem na trzy grupy: początkującą, średnią i zaawansowaną.
 Tradycją Społecznego Gimnazjum nr 14 STO, a zarazem formą realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego tygodniowo jest organizowanie w okresie zimowym "Białej Szkoły", z zajęciami z zakresu sportów zimowych (narty, snowboard).

Zajęcia dodatkowe

 Podstawowy plan nauczania uzupełniony jest o zajęcia fakultatywne i kółka zainteresowań z różnych przedmiotów. Celem zajęć dodatkowych (fakultatywnych) jest stworzenie zainteresowanym uczniom możliwości poszerzania wiedzy w ramach tematyki realizowanej na zajęciach podstawowych, w zakresie wykraczającym poza program obowiązujący wszystkich uczniów.
 Uczniowie wybierają fakultety na okres jednego roku szkolnego, w oparciu o informacje przekazywane przez nauczycieli na pierwszych zajęciach fakultetu. Podczas tych spotkań uczniowie zapoznają się z wymaganiami, tematyką zajęć, oraz formami i kryteriami oceny.
 Nauczyciel dokonuje oceny udziału ucznia w zajęciach fakultatywnych w myśl określonych przez siebie kryteriów oceny. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje na zakończenie zajęć ocenę, która jest brana pod uwagę przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnej na równi z oceną za pace samodzielne.
 Uczniowie dokonują wyboru zajęć dodatkowych na początku każdego roku szkolnego. Dokonany wybór obowiązuje przez okres całego roku. W tym czasie wybrane zajęcia mają dla ucznia charakter obowiązkowy, ze wszystkimi tego konsekwencjami regulaminowymi.

Imprezy kulturalne

 Pod pojęciem imprez kulturalnych rozumie się wszystkie zorganizowane formy aktywnego spędzania czasu w szkole i poza jej terenem, w ramach zajęć organizowanych pod opieką nauczycieli. Imprezy stanowią integralną część programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

 Harmonogram imprez kulturalnych jest układany przez Koordynatora Imprez Kulturalnych w porozumieniu z nauczycielami i przedstawicielami uczniów. Uwzględnia on również wycieczki wynikające z zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych pozostałych nauczycieli. Harmonogram jest podawany do wiadomości uczniów i rodziców w rytmie miesięcznym.
 Koordynatorem imprez szkolnych jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. Opieka nad imprezami kulturalnymi należy do obowiązków wychowawców szkolnych. Pozostali nauczyciele służą im w tym zakresie pomocą, stosownie do zapisów w swoich zakresach obowiązków.

 Udział uczniów w imprezach kulturalnych jest obowiązkowy. Rodzice mogą zwalniać dzieci z udziału w imprezach jedynie ze względów zdrowotnych oraz z ważnych powodów rodzinnych.
Harmonogram roku szkolnego
 Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Semestr I trwa od września do końca stycznia zaś semestr II - od początku lutego do zakończenia roku szkolnego.

 Semestr kończy się okresem semestralnym, przeznaczonym na podsumowanie wyników nauczania. W tym czasie odbywają się semestralne testy kompetencji z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego (język polski, język angielski, matematyka, historia /wos, przedmioty przyrodnicze - fizyka, chemia, biologia i geografia. Tydzień semestralny przeznaczony jest również na prezentację prac samodzielnych.
 Podziałowi roku szkolnego odpowiada harmonogram kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów. Składają się nań cztery klasowe zebrania rodziców oraz cztery dni otwarte.
 Szczegółowy harmonogram roku szkolnego ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu inaugurującym nowy rok szkolny.

Wyjazdy szkolne

 Tradycją szkoły są trzy coroczne obowiązkowe wyjazdy wszystkich uczniów i licznej grupy nauczycieli.
   Pierwszy z nich to wyjazd integracyjny odbywający się na przełomie września i października. Ten trzydniowy wyjazd ma na celu integrację całego środowiska szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów najmłodszych klas.
   Drugi wyjazd "biała szkoła"- odbywa się na przełomie lutego i marca. Siedmiodniowa wycieczka w polskie góry (zazwyczaj Zakopane) mająca na celu realizację czwartej godziny wychowania fizycznego w formie zajęć nauki i doskonalenia jazdy na nartach i snowboardzie. Na wyjeździe uczniowie dodatkowo zapoznają się z tradycjami, kulturą i sztuką Podhala oraz mają okazję do wielu zabaw o charakterze integracyjnym.
   Trzeci wyjazd to "wycieczka zagraniczna” mająca na celu poznanie historii, kultury i zabytków państw, które odwiedzamy. Najczęściej realizowane dotychczas wyjazdy to: "Paryż z Disneylandem”, "Budapeszt-Wiedeń”, Włochy – Wenecja-Rzym-Florencja”, "Zamki Bawarskie”.

Harmonogram dnia szkolnego

  Dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 700, wraz z otwarciem szkoły. O 740 rozpoczynają się fakultety i konsultacje przedmiotowe a o 830 rozpoczynają się dla wszystkich programowe lekcje. Zajęcia przedpołudniowe obejmują 6-7 lekcji, oddzielonych przerwami, po których o godzinie 1450 następuje odjazd autokaru na zajęcia w hali lub na basenie.
1 lekcja: 830 – 915 (przerwa, 5 minut)
2 lekcja: 920 - 1005 (przerwa, 10 minut)
3 lekcja: 1020 – 1105 (przerwa, 10 minut)
4 lekcja: 1115 – 1200 (przerwa, 10 minut)
5 lekcja: 1210 - 1255 (przerwa, 15 minut)
6 lekcja: 1310 – 1355 (przerwa, 5 minut)
7 lekcja: 1400 - 1445 (przerwa, 15 minut) 8 lekcja: 1500 – 1600 HALA lub 1515 -1600 BASEN

Szczególne rozwiązania metodyczne

Okres adaptacyjny

 Uczeń wkraczający w wiek gimnazjalny zostaje postawiony przed nowymi zadaniami. Powinien stać się świadomym i samodzielnym partnerem nauczycieli, wprowadzających go w język i treści dziedzin wiedzy człowieka oraz przygotowujących do dokonania wyboru drogi życiowej, odpowiedniej do jego uzdolnień i osiągnięć.
 Na realizację tego zadania zespół pedagogiczny gimnazjum dysponuje czasem zaledwie trzech lat. To bardzo mało, tym bardziej, że w większości placówek spotkają się absolwenci kilku szkół podstawowych, często znacznie różniących się wymaganiami i realizowanymi programami nauczania. Poznanie wszystkich uczniów oraz przyzwyczajenie ich do nowych wymagań i nowych metod pracy, nieuchronnie pochłonie część z owych lat nauki.
 Wydawać by się mogło, że w opisanej sytuacji nauczyciele nie mają czasu do stracenia i każdy z nich może jedynie starać się jak najszybciej i jak najskuteczniej realizować cele kształcenia swojego przedmiotu. Taka strategia stawia jednak pod znakiem zapytania możliwość ukształtowania partnerskiego układu pomiędzy uczniami i nauczycielami. Na to bowiem potrzeba czasu i współdziałania w gronie pedagogicznym. Pośpiech trudno również pogodzić z przygotowywaniem uczniów do wyboru drogi życiowej. Rzetelna diagnoza, niezbędna przy dokonywaniu wyboru, wymaga również czasu i wszechstronnej wymiany informacji.
 W Społecznym Gimnazjum nr 14 STO przyjęto alternatywną drogę postępowania, którą jest wydzielenie pierwszego okresu nauki w gimnazjum jako okresu adaptacyjnego (2-4 tygodni w zależności od przedmiotu), przeznaczonego na rozpoznanie, uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności uczniów, zindywidualizowaną diagnozę ich możliwości i ambicji oraz zapoznanie ze specyfiką pracy w gimnazjum.
 Związane z tym pozorne opóźnienie rozpoczęcia właściwej edukacji gimnazjalnej w ogólnym bilansie działa na korzyść ucznia i zwiększa jego szansę na osiągnięcie powodzenia szkolnego.
 W czasie okresu adaptacyjnego uczniowie realizują założony program nauczania poszczególnych przedmiotów, wykonują przewidziane prace i uzyskują oceny. Równolegle powstaje dokumentacja ich pracy, stanowiąca, wraz z ocenami, swoisty "bilans otwarcia" nauki gimnazjalnej.
 Należy podkreślić, że celem pracy nauczycieli w okresie adaptacyjnym nie jest kontrola poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, ale przypomnienie i przećwiczenie wybranych umiejętności.
 ceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w okresie adaptacyjnym stanowią podstawę do wystawienia jednej oceny podsumowującej z każdego przedmiotu. Ocena ta staje się pierwszą oceną bieżącą ucznia z danego przedmiotu w gimnazjum.

Prace samodzielne

Praca samodzielna polega na przygotowaniu przez ucznia wyczerpującego opracowania wybranego zagadnienia (w zależności od specyfiki przedmiotu może to być również projekt o odmiennym charakterze, np. przygotowanie dzieła literackiego) w sposób uzgodniony z nauczycielem - opiekunem pracy.
Na realizację pracy samodzielnej składają się obowiązkowo następujące elementy:
Uzgodnienie tematu pracy. Propozycję tematu zgłasza uczeń. Temat pracy samodzielnej nie musi być powiązany z bieżącą tematyką zajęć;
Przygotowanie projektu i zaakceptowanie go przez nauczyciela. Warunkiem rozpoczęcia pracy samodzielnej jest przygotowanie i zatwierdzenie jej projektu w ustalonym terminie(z reguły jest to koniec drugiego miesiąca nauki w każdym semestrze).
Wykonanie pracy zgodnie z przygotowanym projektem (w tym konsultowanie na kolejnych etapach pracy z nauczycielem);
Złożenie w wyznaczonym terminie dokumentacji pracy (zgodnej z przyjętym projektem) na ręce nauczyciela prowadzącego;
Prezentacja pracy na forum szkoły organizowana pod koniec każdego semestru.
Praca, w której nie został uwzględniony któryś z wymienionych powyżej elementów może być oceniona jedynie jako praca dodatkowa.
Szczegółowy opis realizacji pracy samodzielnej znajduje się w oddzielnym dokumencie nazwanym ,,Regulaminem Prac Samodzielnych”.

Fakultety

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe o charakterze fakultatywnym z większości prowadzonych w szkole przedmiotów. Zajęcia dodatkowe nie związane ściśle z nauczanymi w programie szkoły przedmiotami noszą nazwę kół zainteresowań.
Celem zajęć fakultatywnych jest stworzenie zainteresowanym uczniom możliwości poszerzania wiedzy w ramach tematyki realizowanej na zajęciach podstawowych, w zakresie wykraczającym poza program obowiązujący wszystkich uczniów.
Uczniowie wybierają zajęcia fakultatywne na okres jednego semestru lub roku, w oparciu o oferty przygotowane przez nauczycieli, zawierające opis proponowanej tematyki, planowanych wymagań oraz form i kryteriów oceny.

Konsultacje przedmiotowe

 Konsultacje przedmiotowe to indywidualne zajęcia wyrównawcze dla uczniów prowadzone przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, odbywające się bezpośrednio przed rozpoczęciem lub po zakończeniu lekcji w danym dniu. Szczegółowy grafik konsultacji z poszczególnych przedmiotów nauczania jest wywieszony na tablicach informacyjnych w szkole i na stronie internetowej szkoły – www.gim14sto.pl.

Konkursy przedmiotowe

 Szkoła w oparciu o rozwiązania zaproponowane przez Kuratorium organizuje trzyetapowe wewnątrzszkolne konkursy w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania. Konkurs organizowany jest równocześnie dla wszystkich poziomów klasowych.
 Tematyka konkursu nie musi być powiązana z bieżącym materiałem nauczania, powinna natomiast ściśle określać zakres niezbędnych czynności ucznia związanych z przygotowaniem się do udziału w konkursie.

"Dzika karta"

 Każdy uczeń dysponuje w semestrze ośmioma "dzikimi kartami", uprawniającymi go do zgłoszenia nieprzygotowania w zakresie dowolnego przedmiotu. Dzikie karty umieszczone są w dzienniczku uczniowskim i mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku posiadania przez ucznia skoroszytu na zajęciach.
Nauczyciel zobowiązany jest zapisać w "dzikiej karcie" informację o jej wykorzystaniu.
 Wykorzystanie "dzikiej karty" zwalnia ucznia od odpowiedzialności za wszelkie aspekty nieprzygotowania do lekcji. Jednocześnie jednak, w przypadku pracy domowej lub innego zadania zleconego przez nauczyciela, nadal obowiązuje go wykonanie tej pracy (zadania) na kolejną lekcję.
 Uczeń, który jest nieprzygotowany do zajęć i wykorzystał już wszystkie "dzikie karty", otrzymuje ocenę niedostateczną z przedmiotu

Ocenianie osiągnięć uczniów

System oceniania osiągnięć uczniów Społecznego Gimnazjum nr 14 STO ma na celu:
   zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji o osiągnięciach w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania;
   kształtowanie szacunku dla norm prawnych obowiązujących w szkole;
   zachęcenie uczniów do samodzielnego podejmowania zadań edukacyjnych;
   przygotowanie do pokonania progu edukacyjnego związanego z egzaminem kończącym gimnazjum.

Formułowanie wymagań edukacyjnych

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przygotowania i przekazania uczniom na pierwszych zajęciach lekcyjnych informacji odnośnie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania w zakresie nauczanych przedmiotów.
Informacja powinna zawierać:
   nazwę przedmiotu; imię i nazwisko nauczyciela;
   wykaz podręczników, lektur, niezbędnych pomocy naukowych itp.;
   wymagania związane z prowadzeniem zeszytu;
   planowane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, w tym przybliżone
   terminy zaplanowanych sprawdzianów;
   zakres tematyczny, tryb przygotowywania i kryteria oceny prac dodatkowych;
   zarys planowanej tematyki zajęć (np. najważniejsze hasła programowe).

Ocenianie

Nauczyciel ocenia na bieżąco osiągnięcia uczniów w skali od 1 do 6 zgodnie z zasadami opisanymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Regulaminie Szkoły.

Zajęcia fakultatywne

 Nauczyciel dokonuje oceny udziału ucznia w zajęciach fakultatywnych w myśl określonych przez siebie kryteriów oceny. Oceny cząstkowe wpisywane są wyłącznie do dziennika tych zajęć.
 Każdy uczestnik zajęć otrzymuje na zakończenie zajęć fakultatywnych ocenę końcową, która jest brana pod uwagę przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych na równi z oceną za osiągnięcia bieżące, sprawdziany semestralne (w zakresie języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) oraz prace samodzielne.
 Ocena końcowa z fakultetu wpisywana jest w oddzielnej rubryce na stronie odpowiedniego przedmiotu w dzienniku lekcyjnym.

Prace dodatkowe

 Każda praca dodatkowa, uzgodniona, wykonana i przedstawiona do oceny w ustalonym terminie, musi zostać oceniona. Ustalona przez nauczyciela ocena (w skali od 1 do 6) traktowana jest na równi z innymi ocenami cząstkowymi z danego przedmiotu.
Ocenianie zakończonej pracy dodatkowej nie może trwać dłużej niż tydzień

Prace samodzielne

Ocenę za prace samodzielną wystawia się z dwóch składowych:
   oceny za część merytoryczną pracy (wystawia nauczyciel prowadzący);
   oceny za prezentację pracy na forum szkoły (wystawia komisja oceniająca, składająca się z nauczycieli).
Ostateczna ocena za prace samodzielną wystawiana jest przy użyciu wzoru Ok=2/3xOm +1/3xOp.
    Ok – ocena końcowa
    Om – ocena nauczyciela za wartość merytoryczną.
    Op – ocena komisji za prezentację pracy
Oceny za prace samodzielne są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu na równi z oceną za osiągnięcia bieżące, ocenami za sprawdziany semestralne oraz za zaliczenie zajęć fakultatywnych.

Testy semestralne

Szkoła organizuje sprawdziany semestralne w zakresie przedmiotów wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego:
   języka polskiego;
   historii z elementami wiedzy o społeczeństwie;
  przyrody – fizyka, chemia, biologia i geografia;
  matematyki;
  języka angielskiego.
Sprawdziany semestralne odbywają się raz w semestrze na dwa trzy tygodnie przed jego zakończeniem.
Forma testów semestralnych przypomina formę egzaminu kończącego gimnazjum, zaś pytania oparte są na standardach wymagań edukacyjnych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Wysoka waga testów ma za zadanie zmobilizowanie uczniów do gruntownego powtórzenia materiału przerabianego w trakcie całego semestru. Waga oceny z testów semestralnych została szczegółowo opisana w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Ocenianie klasyfikacyjne

Na ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu nauczania składają się następujące elementy:
   ocena łączna za osiągnięcia bieżące w ciągu semestru, wystawiana na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, w tym także za prace dodatkowe,
   oceny za prace samodzielne,
   ocena końcowa za udział w zajęciach fakultatywnych,
   ocena za test semestralny,
   ocena za pierwszy semestr nauki (tylko w drugim semestrze).
Nauczyciel wystawia ocenę klasyfikacyjną (semestralną lub końcoworoczną) na podstawie średniej wymienionych powyżej ocen. Obliczoną średnią zaokrągla się do 0,5 w przypadku oceny semestralnej (może być to ocena "z plusem"), zaś do całej oceny w przypadku oceny końcoworocznej.

Dokumentacja oceniania osiągnięć uczniów

 Nauczyciele zobowiązani są do niezwłocznego wpisywania wystawianych ocen bieżących do dziennika lekcyjnego. Zadaniem wychowawcy jest dopilnowanie, aby w ciągu tygodnia przed terminem każdego zebrania lub dnia otwartego zostały uzupełnione wpisy w arkuszach obserwacji uczniów.
Dokumentacja oceniania klasyfikacyjnego odbywa się na ogólnie obowiązujących zasadach.

Ocenianie zachowania uczniów

Ocenianie zachowania uczniów Społecznego Gimnazjum nr 14 STO ma na celu:
   zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji o tym, jak uczeń postrzegany jest przez nauczycieli i uczniów swojej klasy oraz w jakim stopniu jego zachowanie odpowiada normom zapisanym w podstawowych dokumentach szkoły;
   kształtowanie szacunku dla norm prawnych obowiązujących w szkole.

Ocenianie bieżące

 Bieżąca ocena zachowania ucznia odbywa się w toku codziennej pracy, podczas kontaktów z nauczycielami. Może mieć charakter formalny lub nieformalny. Ocenianie nieformalne polega na zwracaniu uwagi przez nauczycieli na zachowania odbiegające od normy w sensie zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, i reagowaniu na nie ustną pochwałą lub naganą.
 W szczególnych przypadkach nauczyciel może dokonać formalnej oceny, w postaci wpisu, pozytywnego lub negatywnego w zeszycie obserwacji wychowawczych, stanowiącym załącznik do dziennika lekcyjnego. Wpisy w tym zeszycie dotyczące danego ucznia są udostępniane jego rodzicom (opiekunom) przy okazji kontaktów z wychowawcą klasy, a także brane pod uwagę przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej.
 Nauczyciel może również wpisać pochwałę lub uwagę bezpośrednio w dzienniczku ucznia. W tym przypadku jego obowiązkiem jest dopilnowanie, aby pod wpisem pojawił się podpis rodziców.
 Bardzo ważnym elementem w bieżącym ocenianiu zachowania uczniów jest konsekwentne odnotowywanie w dzienniku lekcyjnym spóźnień oraz nieobecności na zajęciach. O powtarzających się przypadkach spóźnień nauczyciel powinien dodatkowo poinformować wychowawcę.

Ocenianie klasyfikacyjne

 Oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i samooceny ucznia, dwa razy w roku, pod koniec pierwszego i drugiego semestru nauki, w sześciostopniowej skali: wzorowy, bardzo dobry, dobry, poprawny, nieodpowiedni i naganny. Przy wystawianiu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę następujące aspekty:
   pilność i dyscyplina,
   kultura osobista,
   aktywność społeczna,
   stopień wywiązywania się z zadań ustalonych w celu realizacji zespołowego projektu edukacyjnego – tylko w semestrze, w którym uczeń bierze udział w realizacji zespołowego projektu edukacyjnego .
  Szczegółowe zasady oceniania zachowania ucznia opisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Szkoła jako środowisko wychowawcze

 Bogate i zróżnicowane życie społeczne szkoły jest równie istotnym czynnikiem dydaktyczno-wychowawczym, jak wysoki poziom zajęć lekcyjnych. W Społecznym Gimnazjum nr 14 STO przyjęto szereg rozwiązań mających na celu wzbogacenie życia szkoły.

Wychowawcy szkolni

 Niezwykle ważną rolę w systemie wychowawczym szkoły pełnią szczególni nauczyciele-wychowawcy, na których spoczywa odpowiedzialność za jej harmonijne funkcjonowanie.
 Realizacja zadań wychowawczych nie może znajdować się w przypadkowych rękach.
Duży zasób wiedzy, połączony z umiejętnością szybkiego jej uzupełniania w razie potrzeby, jest narzędziem umożliwiającym niesienie pomocy wychowankowi w rozwiązywaniu jego problemów. Aktywność intelektualna, czyli ciągłe poszukiwanie i rozwijanie się, sprzyjają realizacji tego zadania, a dodatkowo czynią osobę wychowawcy atrakcyjniejszą dla uczniów. Nie jest łatwo zaimponować młodemu człowiekowi epoki telewizji i komputerów, ale właśnie intelekt i otwartość na świat określa jedną, choć nie jedyną, metodę osiągnięcia tego celu.
 Bardzo ważnym elementem jest też posiadanie jakiejś pasji... Kolekcjonowania modeli samolotów, gry na gitarze, uprawy ogródka, turystyki, sportu - wszystko jedno, byle by było to coś, w czym tkwi część takiego człowieka. Pasją może być nawet sama szkoła.
 Darem wychowawcy powinna być umiejętność słuchania. W rozmowie z niektórymi ludźmi zwierzenia przychodzą same z siebie, zaś innych przenigdy nie dopuszcza się do sfery prywatności. Ci pierwsi, to "urodzeni wychowawcy", drudzy nigdy wychowawcami być nie powinni. Bycie dobrym wychowawcą to dar, który nie każdemu jest dany! Jeżeli uczy się w szkole, że palenie jest szkodliwe - wychowawca sam nie może palić. Jeżeli uczy się tolerancji - nie może pozwalać sobie na powiedzenie, na przykład: "te czarnuchy". Jeżeli uczy się kultury języka - nie może posługiwać się młodzieżowym slangiem. Wychowawca musi być gotowy wykraczać poza utarte schematy. Nie wystarczy umiejętnie tłumaczyć dzieciom, że ich pomysły są trochę zbyt odważne, ryzykowne. Czasami trzeba umieć pomysł podchwycić i pomóc w jego realizacji, wykazać się odrobiną " Pedagogicznego szaleństwa".
 Kwalifikacje, jakie powinien posiadać kandydat na wychowawcę. Wyższe wykształcenie - to sprawa konieczności nie tylko formalnej - wszak nauczyciele muszą być przygotowani do swojej pracy. Po prostu studia, jakie by nie były, sprzyjają poszerzeniu horyzontów intelektualnych i wzbogacają osobowość człowieka. Wykształcenie powinno obejmować przygotowanie pedagogiczne. Takie, które pozwoli na swobodne posługiwanie się pewnymi pojęciami, jak na przykład "program nauczania", "osiągnięcia szkolne", "kompetencje", "trudności szkolne".
 Wychowawca może mieć pod swoją opieką więcej niż jedną klasę, w zależności od ich liczebności.
 Niezwykle trudno jest skonkretyzować zakres obowiązków tak rozumianego wychowawcy. Poniższa lista stanowi zaledwie pewien punkt wyjścia, którego modyfikację powinno przynosić samo życie.
Do ogólnych zadań wychowawcy klasy należy:
   prowadzenie zajęć wychowawczych wg przyjętego przez siebie programu, w wymiarze określonym w planie nauczania;
   stała obserwacja osiągnięć szkolnych podopiecznych; udzielanie pomocy innym nauczycielom w przypadku problemów wychowawczych; utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów;
   utrzymywanie stałego kontaktu z uczniami, prowadzenie dyskusji na wszystkie interesujące ich tematy, reprezentowanie ich opinii wobec rady pedagogicznej; udzielanie pomocy w rozwiązywaniu nurtujących ich problemów;
   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących na terenie szkoły;
   wspólne z uczniami organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych; sprawowanie opieki nad ich przebiegiem;
   koordynowanie pracy zespołu pedagogicznego;
   ogólny nadzór nad codziennym funkcjonowaniem szkoły.
W ramach realizacji swoich zadań wychowawca zobowiązany jest
do wywiązywania się z obowiązków o charakterze organizacyjnym, takich jak:
   sprawdzanie przyczyn i usprawiedliwianie nieobecności uczniów w szkole oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej frekwencji;
   organizowanie dyżurów porządkowych uczniów na terenie szkoły;
   organizowanie i prowadzenie klasowych zebrań rodziców, a także spotykanie się z rodzicami w miarę powstających potrzeb;
   prowadzenie zbiórki funduszy od uczniów na cele związane z realizacją programu;
   dbanie o wystrój szkoły;
   dopilnowanie uzupełnienia wpisów w skoroszytach uczniowskich przez nauczycieli, najpóźniej na dzień przed terminem każdego zebrania lub dnia otwartego;
   prowadzenie dokumentacji klasy i poszczególnych uczniów, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i postanowieniami programu szkoły; nadzorowanie wypełniania dzienników lekcyjnych przez nauczycieli; regularne podsumowywanie frekwencji uczniów;
   informowanie rodziców uczniów o zamierzeniach zespołu pedagogicznego.

Dyżury uczniowskie

 Podstawą organizacji małej społeczności jest zaangażowanie wszystkich w czynności związane z jej codziennym funkcjonowaniem. Do tego zadania włączeni są również uczniowie przez pełnienie "dyżurów uczniowskich" na terenie szkoły.
 Do stałych obowiązków uczniów dyżurnych należy: sprzątanie sal lekcyjnych po zakończeniu zajęć. Wychowawcy klas mogą dodatkowo wyznaczyć inne dyżury, nie tylko o charakterze porządkowym (np. dyżur kronikarski).
 Szczegółowe obowiązki dyżurnych oraz harmonogram dyżurów określają wychowawcy klas w porozumieniu z uczniami. Do wychowawców należy również nadzór nad wywiązywaniem się uczniów z nałożonych na nich obowiązków.

Tradycje, zwyczaje i obrzędy szkolne

 Nie jest możliwe odgórne zadekretowanie wszystkich tradycji, zwyczajów i obrzędów szkolnych, bowiem ze swojej natury powstają one spontanicznie.
Kalendarz ważnych imprez, zaplanowanych w perspektywie jednego roku szkolnego, uwzględnia co najmniej:
   trzydniowy wyjazd integracyjny,
   tygodniowy wyjazd do "białej szkoły",
   wycieczkę zagraniczną o charakterze turystyczno-krajoznawczym,
   Wigilię szkolną,
   co najmniej jedną imprezę (przedsięwzięcie) o charakterze charytatywnym, nastawione na niesienie pomocy potrzebującym,
   Uroczystość pożegnania klas trzecich.

Ożywienie języków obcych

Aby ożywić nauczanie języka angielskiego, jedna z tablic informacyjnych w szkole prowadzona jest w tym języku. Ponadto do obowiązków nauczycieli języków obcych należy prowadzenie, przy udziale uczniów, ściennych gazetek językowych w holu głównym szkoły.

Korzystanie z telefonów komórkowych

 Niezwykła popularność telefonów komórkowych powoduje, że istotnym zadaniem wychowawczym staje się ukształtowanie umiejętności kulturalnego posługiwania się nimi, tak, aby z jednej strony nie zakłócały zajęć, ale jednocześnie ułatwiały komunikację. W związku z tym w szkole obowiązują następujące zasady:
uczniowie mają obowiązek wyciszyć telefony komórkowe na terenie szkoły;
uczniowie mają prawo skorzystania z telefonu podczas przerw pomiędzy zajęciami,
nauczyciele mogą korzystać ze swoich telefonów komórkowych jedynie w swoim czasie wolnym od zajęć (także dyżurów!). zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych na terenie placówek kulturalnych i innych instytucji użyteczności publicznej.

Nauczyciele w szkole

Jaki powinien być nauczyciel gimnazjum?

 Nauczyciel gimnazjum powinien posiadać cechy osobowości, które w sposób oczywisty wiążą się z wypełnianiem tego zawodu: sprawiedliwość, życzliwość i pogodę ducha. Winien ponadto prezentować cechy, które powinien kształtować u uczniów takie jak punktualność czy świadomość ekologiczną.
Nauczyciel Społecznego Gimnazjum nr 14 STO powinien być przede wszystkim:
Otwarty. Gotów przełamywać stereotypy w swoim zawodzie i poszukiwać nowych dróg porozumienia z uczniami, ich rodzicami i innymi nauczycielami. Chętny do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń.
Komunikatywny. Śmiało prezentujący własne poglądy, argumentujący i broniący ich, ale równocześnie gotowy do wysłuchania opinii innych ludzi, także uczniów. Umiejący i lubiący współpracować w zespole.
Kompetentny. Dysponujący bogatą, wciąż aktualizowaną wiedzą w swojej dziedzinie oraz szerokimi zainteresowaniami ogólnymi.
Konkretny. Potrafiący w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji.
Twórczy. Umiejący stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania. Stale poszukujący i weryfikujący nowe pomysły.
 Czy możliwe jest zgromadzenie takich nauczycieli? Oczywiście, bowiem większość wymienionych cech drzemie w każdym, kto wykonuje ten zawód - trzeba je tylko obudzić. W końcu otwartość, komunikatywność, kompetencja, konkretność i twórczość, to prosty klucz do satysfakcji z wykonywanej pracy

Obowiązki nauczyciela

Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:
   Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze określonym w planie zajęć.
   Staranne przygotowywanie się do prowadzonych zajęć.
   Przestrzeganie dyscypliny pracy, a w szczególności:
   - punktualne rozpoczynanie zajęć,
   - sprawowanie opieki nad uczniami przez cały czas zajęć,
   - utrzymywanie w porządku stanowiska pracy.
   Prowadzenie dokumentacji pracy.
   W razie dłuższej nieobecności przygotowanie programu pracy na zastępstwa.
   Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i wypełnianie przydzielonych zadań, wynikających z jej planu pracy.
   Współpraca z innymi nauczycielami.
   Przygotowywanie i uczestnictwo w wyznaczonych zajęciach i imprezach (imprezy kulturalne, prezentacja prac samodzielnych).
   Stałe utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez uczestnictwo w zebraniach, dniach otwartych oraz korespondencję (sprawdzanie potwierdzenia przez rodziców otrzymanych informacji).
   Pełnienie dyżurów porządkowych zgodnie z ustalonym grafikiem.
   Opieka nad powierzonym majątkiem szkolnym.
   Utrzymywanie w porządku przydzielonych pomocy naukowych.
   Dbanie o dekoracje tematyczne i ich aktualizowanie.
   Terminowe przygotowywanie materiałów dla uczniów.
   Wywieszanie informacji o organizowanych przez siebie imprezach.
   Dopilnowanie porządku w sali po zajęciach.
   Inne obowiązki przydzielone przez Dyrektora Szkoły lub Radę Pedagogiczną.

Podsumowanie

Mamy nadzieję że w niniejszym opracowaniu znaleźli państwo odpowiedź na zadane wcześniej pytanie: "Jaki jest sens istnienia niewielkiego gimnazjum, pracującego w skromnych warunkach lokalowych, skazanego na małą liczbę uczniów, a na dodatek płatnego?"
Jeszcze raz przypomnimy atuty Naszej Szkoły:
   - liczna, dobrze wykształcona i stabilna kadra nauczycielska,
   - niewielka liczebność szkoły umożliwiająca integrację całego środowiska szkolnego,
   niewielkie klasy zapewniające możliwość dobrego kontaktu nauczyciela z uczniami,
   umożliwienie osiągania wyników na miarę chęci i możliwości w atmosferze wzajemnego szacunku i sympatii,
   poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
   indywidualizacja nauczania, tworzenie relacji mistrz-uczeń,
   - nadanie szczególnej rangi rozwojowi społecznemu uczniów i kształtowaniu ich postaw w duchu aktywności i życzliwości dla świata,
   - rozszerzenie oferty dydaktycznej szkoły o lekcje filozofii, zajęcia fakultatywne i wyrównawcze z różnych przedmiotów,
   - rozwijanie twórczej aktywności uczniów poprzez organizację prezentacji prac samodzielnych,
   poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez organizację imprez kulturalnych,
   stworzenie okresu adaptacyjnego dla uczniów klasy pierwszej będącego łagodnym wprowadzeniem w zasady funkcjonowania szkoły,
   wewnątrzszkolny system oceniania nastawiony na ugruntowaną wiedzę, promujący twórczą aktywność i dążenie do samodoskonalenia.

Opracowanie
Warszawa 2012 r.
Tomasz Tatkowski - dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 14 STO Warszawa
na podstawie dokumentu "Program Społecznego Gimnazjum nr 14 STO” autorstwa Jarosława Pytlaka i Tomasza Tatkowskiego z 2006 r.