Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Program wychowawczy

Program profilaktyki
Społecznego Gimnazjum nr 14 STO


 Okres dojrzewania stawia wyzwania zarówno przed nastolatkami jak i przed ich rodzicami i wychowawcami. Nastolatki stoją przed wieloma dylematami. Dojrzałość płciowa wpływa na kształt ich ciała, a co za tym idzie na sposób, w jaki postrzegają same siebie i w jaki reaguje na nie otoczenie. Popęd płciowy może być źródłem przyjemności, ale i niepokoju. Szkoła dla niektórych nastolatków stanowi przyjazne schronienie, dla innych więzienie. Umiejętność abstrakcyjnego myślenia sprawia, że wiele z nich zaczyna kwestionować zasady panujące w społeczeństwie, w którym mają zacząć funkcjonować jako ludzie dorośli. Idealizm może uczynić wiele dobrego, ale potrafi też przysporzyć wiele trosk.
 W tym okresie istnieje wiele poważnych zagrożeń. Ryzykowane zachowania seksualne czy nadużywanie alkoholu i narkotyków mogą mieć długoterminowe, a nawet nieodwracalne konsekwencje. W tym wieku daje o sobie znać wiele chorób psychicznych. Dlatego rodzice i wychowawcy ufając, że ich podopieczni samodzielnie znajdą właściwą drogę, muszą też zdawać sobie sprawę z czyhających na nie pułapek i dostarczyć im narzędzi potrzebnych do dokonywania wyborów. Taka długofalowa opieka prowadzi w konsekwencji do wychowania młodego człowieka, dobrze funkcjonującego w społeczeństwie.

Na podstawie książki Benjamina Spocka „Dziecko. Pielęgnacja i wychowanie”


I. Podstawa prawna :

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996 nr 67, poz. 3292 z późniejszymi zmianami);

 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami);

 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (z późniejszymi zmianami);
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26, poz. 226).

II Cele ogólne:

 1. Pomoc uczniom w dokonywaniu właściwych wyborów dot. funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego.

 2. Dostarczanie uczniom narzędzi potrzebnych do dokonywania ww. wyborów.

 3. Wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.

 4. Dbanie o to, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym.

 5. Zapobieganie demoralizacji.

III Cele szczegółowe:

 1. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, nawyków aktywności ruchowej, właściwej diety, szacunku dla własnego organizmu, nawyków higienicznych.

 2. Zdobywanie wiedzy nt. chorób cywilizacyjnych i chorób związanych z postrzeganiem własnej osoby (w tym m.in. zaburzeń jedzenia i różnych form autoagresji).

 3. Zdobywanie praktycznych umiejętności regeneracji organizmu i przygotowywania zdrowych posiłków.

 4. Rozbudzanie pasji sportowych.

 5. Zdobywanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowania używek.

 6. Zdobywanie wiedzy na temat dojrzewania płciowego i budowanie świadomości konsekwencji związanych z rozpoczęciem współżycia seksualnego.

 7. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, rozpoznawania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania eskalacji konfliktu oraz działaniom agresywnym.

 8. Uświadamianie wartości integracji, budowanie postaw asertywnych.

 9. Monitorowanie prawidłowego rozwoju psychicznego, diagnozowanie problemów, wczesne reagowanie na sytuacje problemowe.

 10. Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, reagowania w przypadkach katastrof losowych i ekologicznych.

 11. Dostrzeganie wartości indywidualności, stwarzanie możliwości rozwoju indywidualnych pasji, zdolności, kreatywności.

 12. Świadomość swojej osobowości, świadome pokonywanie swoich słabości.

 13. Kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów drogi życiowej, postaw życiowych, wartości.

 14. Umożliwienie szerokiego zdobywania wiedzy o świecie i najbliższym otoczeniu w tym wykształcenie myślenia ekologicznego.

 15. Kształtowanie świadomości o zróżnicowanych warunkach życia na świecie.

 16. Nabywanie wiedzy o prawach człowieka, w tym o prawach dziecka.

 17. Kształtowanie świadomości, że solidarność społeczna jest wartością.

 18. Kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności płci (gender), odmienności seksualnej, różnych religii, różnych ras i kultur .

 19. Kształtowanie umiejętności życia w świecie wielokulturowym.

 20. Nabywanie wiedzy nt. miejsc świadczących pomoc w sytuacjach zagrożenia różnego typu.

IV Procedury osiągania zamierzonych celów:

 1. Współpraca nauczycieli różnych przedmiotów, zespołu wychowawców, dyrektora, pedagoga i psychologa szkolnego, rodziców i uczniów – ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Uczniowskiego i szkolnych wolontariuszy.

 2. Stosowanie zróżnicowanych metod pracy: dyskusja, prelekcja, wykład, projekt, rozmowa indywidualna i rozmowa na forum klasy, prezentacja, debata, warsztaty, kontakty z kulturą i sztuką, spotkania z zaproszonymi gośćmi, praca indywidualna i grupowa, ocenianie.

 3. Stosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych: książka, teksty źródłowe, materiały audiowizualne, wystawy, teatr, muzea.

 4. Spotkania zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej.

 5. Zintegrowanie programu profilaktyki z programem wychowawczym, programem zajęć z wychowawcą oraz z procesem nauczania.

 6. Organizowanie dla rodziców warsztatów, prelekcji, spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin oraz umożliwienie kontaktu z psychologiem szkolnym, reedukatorem i pedagogiem.

 7. Zapoznawanie uczniów ze statutem szkoły, regulaminami i procedurami szkolnymi oraz WSO.

 8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Samorządem Lokalnym, Kościołami.

 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

V Narzędzia edukacyjno-wychowawcze, dzięki którym realizowane są ww. cele:

 1. Program wychowawczy szkoły.

 2. Program zajęć z wychowawcą.

 3. Program nauczania wartości.

 4. Program kulturalny.

 5. "Wilczkiem przez Świat" - spotkania krajoznawcze.

 6. Akcje charytatywne.

 7. Szkolny wolontariat.

 8. Projekty edukacyjne.

 9. Lekcje przygotowania do życia w rodzinie (wybrane zagadnienia z programu).

 10. Lekcje wiedzy o społeczeństwie (wybrane zagadnienia z programu).

 11. Lekcje edukacji dla bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia z programu).

 12. Lekcje wychowania fizycznego.

 13. Lekcje biologii (wybrane zagadnienia z programu).

 14. Lekcje techniki (wybrane zagadnienia z programu).

 15. Lekcje filozofii (wybrane zagadnienia z programu).

 16. Lekcje etyki (wybrane zagadnienia z programu).

 17. Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli.

 18. Warsztaty i prelekcje dla uczniów.

 19. Warsztaty i prelekcje dla rodziców.

 20. Warsztaty integracyjne.

 21. Warsztaty z psychologiem innego typu (np. radzenia sobie ze stresem, motywacyjne).

 22. Spotkania indywidualne z psychologiem.

 23. Spotkania grupowe z psychologiem dot. tematów wynikających z planu pracy wychowawcy i psychologa.

 24. Wyjazdy integracyjne.

 25. Wyjazdy szkolne.

 26. Wyjścia pozaszkolne.

 27. Samorząd szkolny i samorządy klasowe.

 28. Statut, regulamin szkoły, WSO.

 29. Kontakt z absolwentami.

VI Ewaluacja

 1. Obserwacje, porównywanie zachowań i postaw uczniów w sytuacjach warsztatowych, wyjazdowych, podczas wyjść szkolnych i na co dzień.

 2. Monitorowanie postępów w zachowaniu uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby rozwiązywania konfliktów.

 3. Analizowanie wypowiedzi uczniów.

 4. Ocena samopoczucia ucznia w szkole.

 5. Ocena stopnia zintegrowania klas.

 6. Ankiety ewaluacyjne.

 7. Analiza dokumentacji pracy pedagoga, psychologa, reedukatora oraz wychowawców klas.

 8. Informacja zwrotna od partnerów szkoły.

Program wchodzi w życie z dniem uchwalenia-Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 18.09.2013r.