Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Program wychowawczy

Program wychowawczy
Społecznego Gimnazjum nr 14 STO


Kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej «jest» […] pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury […] jest wychowanie. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – oto, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko z «drugimi», ale także i dla «drugich». Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych.

Jan Paweł II, „Przyszłość człowieka zależy od kultury”.
Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w UNESCO


I Cele działań wychowawczych

Celem nadrzędnym wszystkich działań wychowawczych jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w kulturze.


Cele szczegółowe
1. Wspieranie rozwoju fizycznego przez aktywność fizyczną i profilaktykę prozdrowotną.
 1. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, nawyków aktywności ruchowej, właściwej diety, szacunku dla własnego organizmu, nawyków higienicznych.
 2. Zdobywanie praktycznych umiejętności regeneracji organizmu i przygotowywania zdrowych posiłków.
 3. Rozbudzenie pasji sportowych.
 4. Stwarzanie możliwości rozpoznawania własnych preferencji sportowych.
 5. Zdobywanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowania używek.
 6. Zdobywanie wiedzy na temat dojrzewania płciowego.
2. Narzędzia edukacyjno-wychowawcze, dzięki którym realizowane są ww. cele
 1. Lekcje wychowania fizycznego (w tym zajęcia z gier zespołowych w hali sportowej, zajęcia pływania na basenie, zajęcia lekkoatletyczne na świeżym powietrzu, zajęcia z tenisa stołowego, lekcje tańca, lekcje narciarstwa i snowboard podczas wyjazdu zimowego).
 2. Program profilaktyczny.
 3. Lekcje z wychowawcą.
 4. Projekty edukacyjne.
 5. Prace samodzielne.
 6. Wolontariat ,,Siedmiu Wspaniałych”.
 7. Program nauczania wartości.
 8. Lekcje techniki (wybrane zagadnienia z programu)
 9. Lekcje wychowania do życia w rodzinie (wybrane zagadnienia z programu).
 10. Lekcje biologii (wybrane zagadnienia z programu).
 11. STATUT, REGULAMIN GIMAZJUM, WSO.
3. Wspieranie rozwoju psychicznego
 1. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, rozpoznawania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania eskalacji konfliktu.
 2. Uświadamianie wartości integracji, budowanie postaw asertywnych.
 3. Monitorowanie prawidłowego rozwoju psychicznego, diagnozowanie problemów, wczesne reagowanie na sytuacje problemowe.
 4. Przeciwdziałanie demoralizacji.
 5. Dostrzeganie wartości indywidualności, stwarzanie możliwości rozwoju indywidualnych pasji, zdolności, kreatywności.
 6. Świadomość swojej osobowości, świadome pokonywanie swoich słabości.
4. Narzędzia edukacyjno-wychowawcze, dzięki którym realizowane są ww. cele
 1. Warsztaty integracyjne kl. I.
 2. Warsztaty skutecznego uczenia się.
 3. Spotkania indywidualne z psychologiem.
 4. Spotkania grupowe z psychologiem dot. tematów wynikających z planu pracy wychowawcy i psychologa.
 5. Plan pracy wychowawcy z klasą.
 6. Program profilaktyczny.
 7. Program wartości.
 8. Program kulturalny.
 9. Wyjazdy integracyjne.
 10. Lekcje filozofii (wybrane zagadnienia z programu).
 11. Lekcje wychowania do życia w rodzinie (wybrane zagadnienia z programu).
 12. Lekcje biologii (wybrane zagadnienia z programu).
 13. Lekcje geografii (wybrane zagadnienia z programu).
 14. Lekcje etyki (wybrane zagadnienia z programu).
 15. Lekcje wychowania fizycznego (wybrane zagadnienia z programu).
 16. STATUT, REGULAMIN GIMAZJUM, WSO
5. Wspieranie rozwoju społecznego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kulturalnego
 1. Kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich, patriotycznych.
 2. Kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów drogi życiowej, postaw życiowych, wartości.
 3. Umożliwienie szerokiego zdobywania wiedzy o świecie i najbliższym otoczeniu, która jest środkiem świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym świata.
 4. Kształtowanie świadomości o zróżnicowanych warunkach życia na świecie (bieda, choroby, katastrofy «w tym ekologiczne», zróżnicowanie środowiskowe).
 5. Kształtowanie świadomości, że solidarność społeczna jest wartością.
 6. Uświadamianie wartości dialogu międzypokoleniowego.
 7. Kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności płci (gender), odmienności seksualnej, różnych religii, różnych ras i kultur .
 8. Kształtowanie umiejętności życia w świecie wielokulturowym.
 9. Poznawanie języka kultury i uświadamianie wartości kultury jako narzędzia komunikacji społecznej.
6. Narzędzia edukacyjno-wychowawcze, dzięki którym realizowane są ww. cele
 1. Lekcje filozofii.
 2. Program kulturalny.
 3. Program nauczania wartości.
 4. Plan zajęć z wychowawcą.
 5. Program profilaktyczny.
 6. Warsztaty integracyjne.
 7. Wyjazdy szkolne (w tym pozyskiwanie wiedzy o regionie).
 8. Projekty edukacyjne.
 9. Wyjścia pozaszkolne.
 10. Lekcje WOS.
 11. Samorząd szkolny i samorządy klasowe.
 12. Kontakt z absolwentami.
 13. Program profilaktyczny.
 14. Wigilia szkolna i pożegnanie klas III. Budowanie tradycji w obszarze szkoła – rodzice – uczniowie – absolwenci.
 15. Zajęcia z psychologiem.
 16. "Wilczkiem przez świat" – spotkania krajoznawcze.
 17. Akcje charytatywne.
 18. Lekcje etyki.
 19. Lekcje wychowania do życia w rodzinie.
 20. WSO.

II Procedury osiągania założonych celów


 1. Współpraca nauczycieli różnych przedmiotów, zespołu wychowawców, dyrektora, pedagoga i psychologa szkolnego, rodziców i uczniów – ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Uczniowskiego i szkolnych wolontariuszy – grupy "Siedmiu Wspaniałych".
 2. Stosowanie zróżnicowanych metod pracy: dyskusja, prelekcja, wykład, projekt, rozmowa indywidualna i rozmowa na forum klasy, prezentacja, debata, warsztaty, kontakty z kulturą i sztuką, spotkania z zaproszonymi gośćmi, praca indywidualna i grupowa, ocenianie.
 3. Stosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych: książka, teksty źródłowe, materiały audiowizualne, wystawy, teatr, muzea.
 4. Spotkania zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej.
 5. Zintegrowanie programu wychowawczego z procesem nauczania.

III Umiejętności absolwenta


 1. Dobrze funkcjonuje w grupie, współdziała i docenia działanie zespołowe, rozpoznaje i rozwiązuje sytuacje konfliktowe, jest asertywny.
 2. Świadomie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym kraju, interesuje się losami świata.
 3. Szanuje wszystkich ludzi bez względu na rasę, religię, kulturę. Zna tradycje i uwarunkowania innych kultur.
 4. Szanuje osoby starsze, docenia tradycje i wkład pokoleń w dzień dzisiejszy.
 5. Świadomie uczestniczy w kulturze, ceni sztukę i jej wartość edukacyjną.
 6. Potrafi zachować się właściwie w miejscach publicznych.
 7. Potrafi określić i realizować własne cele życiowe, świadomie dokonuje wyboru wartości.
 8. Dba o kondycję ciała, aktywność ruchową, korzysta z nawyków higienicznych, preferuje zachowania prozdrowotne.
 9. Szanuje indywidualność innych, rozwija własne pasje, zainteresowania.
 10. Rozumie różnice wynikające z odmienności płci, wie również, że odmienność seksualna wynika z uwarunkowań biologicznych; nie kieruje się stereotypami.
 11. Szanuje przyrodę, ma świadomość, że jest elementem ekosystemu.
 12. Szanuje pracę innych ludzi.
 13. Szanuje i dba o dorobek własnego narodu.

IV Sposoby i środki ewaluacji

 1. Obserwacje, porównywanie zachowań i postaw uczniów w sytuacjach warsztatowych i na co dzień.
 2. Monitorowanie postępów w zachowaniu uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby rozwiązywania konfliktów.
 3. Analizowanie wypowiedzi uczniów.
 4. Ocena samopoczucia ucznia w szkole.
 5. Ocena stopnia zintegrowania klas.
 6. Ankiety ewaluacyjne.

V Wskaźniki ewaluacji

1. Wskaźniki ilościowe
 1. procentowa frekwencja,
 2. liczba prac samodzielnych i prac projektowych,
 3. liczba uczniów sprawiających problemy wychowawcze,
 4. liczba uczestników konkursów,
 5. liczba uczniów zaangażowanych w organizację imprez szkolnych.
2. Wskaźniki jakościowe przyczyny nieusprawiedliwionych nieobecności,
 1. średnia ocen z prac samodzielnych,
 2. sprawozdania organizatorów akcji charytatywnych i wolontariatu ,,Siedmiu Wspaniałych”,
 3. ocena nabytych umiejętności i wiadomości,
 4. ocena postępu w zachowaniu i uczeniu się,
 5. poziom aktywności społecznej.
3. Narzędzia
 1. ankiety ewaluacyjne przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 2. dyskusja nauczycieli z uczniami,
 3. dyskusje rady pedagogicznej,
 4. dyskusje członków zespołu wychowawców,
 5. dyskusje wychowawców z rodzicami podczas zebrań klasowych, rozmowy indywidualne z rodzicami,
 6. ocena i samoocena zachowania,
 7. dokumentacja szkolna (dzienniki lekcyjne, dzienniki fakultetów, zeszyty konsultacji, sprawozdania, karta oceny projektu, karta oceny pracy samodzielnej).
Program wchodzi w życie z dniem uchwalenia – Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 13.02.2013 r.