Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Konkursy przedmiotowe

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Ilekroć w regulaminie jest mowa o konkursie, dotyczy to wewnątrzszkolnego konkursu przedmiotowego.


Celem konkursu jest:

 1. rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,
 2. wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 3. pobudzanie twórczego myślenia,
 4. rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 5. wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych.

Postanowienia ogólne

 1. Konkursy przedmiotowe składają się z trzech etapów.
 2. Konkursy odbywają się ze wszystkich przedmiotów nauczania poza wychowaniem fizycznym, z którego przeprowadzane są turnieje sportowe.
 3. Konkursy obejmują treści programowe oraz wiadomości wychodzące ponad podstawę programową poszczególnych przedmiotów. Zakres materiału kolejnych etapów jest podany uczniom na początku roku szkolnego.
 4. Dyrektor ogłasza terminy kolejnych etapów konkursu z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż dwóch przedmiotów, z których przystąpi do konkursu.
 6. Konkursy z poszczególnych przedmiotów odbywają się w wyznaczonych przez dyrektora salach i trwają od 45 do 90 minut.
 7. Wyniki konkursu są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi w ciągu dwóch tygodni od zakończenia poszczególnych etapów.

Warunki przejścia do kolejnych etapów

 1. W I etapie konkursu przedmiotowego ma prawo wziąć każdy uczeń.
 2. Aby zakwalifikować się do II etapu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia
 3. Przejście do III etapu umożliwia zdobycie 75% przewidzianej punktacji.
 4. Laureatem konkursu jest uczeń, który uzyskał 80% punktów możliwych do zdobycia w III etapie konkursu.

Przywileje laureatów i finalistów

 1. Laureaci I etapu, którzy zdobędą co najmniej:
  1. 75% punktów możliwych do zdobycia awansują do kolejnego etapu bez oceny,
  2. 80% punktów możliwych do zdobycia awansują do kolejnego i otrzymują ocenę bardzo dobrą ,
  3. 85% punktów możliwych do zdobycia awansują do kolejnego i otrzymują ocenę bardzo dobrą z plusem,
  4. 90% punktów możliwych do zdobycia awansują do kolejnego i otrzymują ocenę celującą.

Wszystkie ww. oceny mają wagę równoważną ocenie ze sprawdzianu.

 1. Laureaci II etapu, którzy zdobędą co najmniej:
  1. 75% punktów możliwych do zdobycia awansują do kolejnego etapu bez oceny,
  2. 80% punktów możliwych do zdobycia awansują do kolejnego i otrzymują ocenę bardzo dobrą,
  3. 85% punktów możliwych do zdobycia awansują do kolejnego i otrzymują ocenę bardzo dobrą z plusem,
  4. 90% punktów możliwych do zdobycia awansują do kolejnego i otrzymują ocenę celującą.

Wszystkie oceny wymienione w punkcie 2. mają wagę równoważną
ocenie z pracy samodzielnej i zwalniają z obowiązku jej wykonania.

 1. Laureaci III etapu, którzy uzyskali w nim 80% punktów, otrzymują na koniec roku szkolnego ocenę celującą z przedmiotu konkursowego bez względu na oceny cząstkowe uzyskane w trakcie roku szkolnego.
 2. Uczeń, który uzyskał w III etapie konkursu wynik powyżej 60% uzyskuje status finalisty wewnątrzszkolnego konkursu przedmiotowego i otrzymuje ocenę dodatkową (5-6). Ocena ma wartość sprawdzianu.

Konsekwencje nieprzygotowania się ucznia do konkursu

 1. Uczeń, który nie otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na I lub II etapie konkursu, otrzymuje ocenę niedostateczną z przedmiotu konkursowego – ocena ma wagę sprawdzianu.
 2. Uczeń, który bez usprawiedliwienia rodziców nie przystąpił do etapu konkursu, na który się zgłosił lub zakwalifikował otrzymuję ocenę niedostateczną wartości sprawdzianu.

Przybliżone terminy konkursów przedmiotowych:
I Etap - koniec listopada
II Etap - początek marca
III Etap – początek maja


Wszystkie sprawy niewyjaśnione w tym regulaminie rozstrzygane będą przez Radę Pedagogiczną.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2012 r.


  Regulamin konkursów przedmiotowych (zmiany w regulaminie zostały podkreślone)