Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin
realizacji projektów edukacyjnych
w Społecznym Gimnazjum nr 14 STO Warszawa

Ustalenia ogólne

 1. Uczeń w klasie drugiej gimnazjum realizuje jeden zespołowy projekt edukacyjny, określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. (Dz. U nr 156 pozycja 1064 z 2010 r.).
 2. W szczególnych wypadkach realizacja projektu może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do pierwszego półrocza nauki w klasie trzeciej.
 3. Projekty realizowane są w zespołach liczących od 4 do 8 osób.
 4. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu będzie wpisana na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. Zaangażowanie ucznia w projekcie ma wpływ na jego ocenę z zachowania. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia uwzględniające udział w projekcie edukacyjnym zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym Aneks do Statutu Szkoły.
 6. Tematy projektów realizowanych w danym roku szkolnym zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 7. Projektem opiekuje się nauczyciel – opiekun projektu. Współpracuje on z nauczycielami tych przedmiotów, których dotyczy problematyka projektu.
 8. Listę tematów projektów i nazwiska opiekunów wychowawca podaje uczniom najpóźniej do 15 października.
 9. Dokumentację dotyczącą udziału ucznia w projekcie przechowuje się wraz z arkuszem ocen ucznia.
 10. Sprawy nieopisane w regulaminie rozstrzyga rada pedagogiczna. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego rady.

Działania projektowe

 1. Wybór tematu projektu.
  1. Uczeń klasy II dokonuje wyboru tematu projektu i grupy projektowej do końca października.
  2. Jeżeli uczeń z ważnych powodów nie wybierze grupy projektowej, wychowawca włącza go do zespołu uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
 2. Etapy realizacji projektu.
  1. Podział uczniów na zespoły projektowe.
  2. Określenie celów projektu i etapów jego realizacji.
  3. Ustalenie terminu realizacji projektu.
  4. Podział zadań w grupie.
  5. Praca nad projektem.
  6. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
  7. Ocena wykonanej pracy (forma i kryteria oceny muszą być znane uczniom od początku pracy nad projektem).
 3. Ocena projektu
  1. Po zakończeniu realizacji projektu opiekun ocenia projekt i pracę każdego ucznia.
  2. Uczniowie dokonują samooceny wykonanej pracy własnej i pracy zespołu.
  3. Uczeń może otrzymać ocenę z przedmiotu , którego dotyczy jego praca nad projektem (o wadze sprawdzianu).Decyduje o tym nauczyciel przedmiotu.
  4. Jeżeli praca przydzielona uczniowi w ramach realizacji projektu spełnia kryteria pracy samodzielnej uczeń może ubiegać się o ocenę wagi pracy samodzielnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje na etapie podziału zadań.
  5. Uczeń, który podejmie decyzją o otrzymaniu oceny wagi pracy samodzielnej jest zwolniony z obowiązku wykonania takiej pracy.

Obowiązki ucznia

 1. W ramach realizacji projektu uczeń powinien:
  1. wybrać temat, uwzględniając własne zainteresowania, predyspozycje i możliwości,
  2. wspólnie z opiekunem i resztą zespołu ustalić zasady współpracy przy realizacji projektu, a w szczególności: harmonogram pracy, podział zadań w zespole, oraz kryteria, zakres i terminy oceny,
  3. terminowo wywiązywać się z podjętych i wyznaczonych zadań,
  4. wspólnie z zespołem zaprezentować projekt po jego zakończeniu w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
  5. uczestniczyć w zajęciach podsumowujących pracę nad projektem.

Zadania nauczycieli

 1. Zadania opiekuna projektu:
  1. ustalenie z zespołem celu i problematyki projektu etapów jego realizacji oraz zasad współpracy,
  2. opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu,
  3. zapoznanie zespołu z dokumentacją, wymaganą podczas realizacji projektu - kartą projektu , kartą oceny projektu i innymi, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu,
  4. bieżące monitorowanie pracy nad projektem, udzielanie konsultacji,
  5. współpracowanie z nauczycielami tych przedmiotów, których dotyczy temat projektu,
  6. informowanie wychowawcy klasy o pracy poszczególnych uczniów nad projektem,
  7. motywowanie uczniów do efektywnej i systematycznej pracy,
  8. ocena pracy zespołu i każdego jego członka po zakończeniu projektu.
  9. przekazanie wychowawcy dokumentacji dotyczącej udziału ucznia w projekcie.
 2. Wychowawca klasy realizującej projekt:
  1. informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
  2. monitoruje i motywuje uczniów oraz sprawdza, czy wszyscy czynnie uczestniczą w projektach,
  3. komunikuje się z nauczycielami zaangażowanymi w projekt w sprawie oceny pracy i zaangażowania poszczególnych uczniów,
  4. decyduje o wpływie pracy ucznia na ocenę z zachowania uwzględniając opinię opiekuna projektu oraz innych nauczycieli współpracujących przy projekcie,
  5. dokonuje odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej.
 3. Nauczyciele, którzy nie są opiekunami projektu zobowiązani są do :
  1. współpracy z opiekunem projektu , jeżeli projekt dotyczy ich przedmiotu,
  2. udzielania konsultacji uczniom,
  3. prowadzenia dokumentacji ustalonej z opiekunem projektu,
  4. wystawienia oceny z przedmiotu, jeśli jest przewidziana.
 4. Zadania dyrektora szkoły:
 5. prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektów edukacyjnych a w szczególności ustalenie terminów prezentacji projektów,
 6. modyfikacja ( w wyjątkowych przypadkach ) listy projektów a także terminów zakończenia i sposobu prezentacji,
 7. zmiana opiekuna projektu, o ile wystąpiły przyczyny losowe uniemożliwiające zakończenie projektu,
 8. zwolnienie ucznia z realizacji projektu na udokumentowany wniosek rodziców,

Regulamin wchodzi w życie 29 sierpnia 2012 r.


   Regulamin realizacji projektów edukacyjnych (zmiany w regulaminie zostały podkreślone)