Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Program Nauczania Wartości

O PROGRAMIE

 Program Nauczania Wartości to program, którego źródłem jest publikacja Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej „Z dzieckiem w świat wartości”. W Społecznym Gimnazjum nr 14 STO Program Nauczania Wartości jest stosowany jako narzędzie pracy wychowawczej od roku szkolnego 2008/2009. Inspiratorem pracy z programem była pani Małgorzata Chojecka, rodzic i członek Zarządu szkoły. Opracowaniem programu na użytek szkolny zajęła się wspólnie z M. Chojecką Bernadeta Obrębowska, nauczyciel i pedagog szkolny.
 Celem programu jest to, aby w uporządkowany, jednolity sposób wyposażyć uczniów w umiejętności i ukształtować postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wszystkim nam przecież zależy, aby nasze dzieci wiodły pełne, szczęśliwe i satysfakcjonujące życie.
Niestety, w tym miejscu pojawiają się często wątpliwości. Przecież świat wokół nas jest pełen antywartości i wydaje nam się, że ludzie, którzy przepychają się łokciami, postępują bezwzględnie i niemoralnie, zawsze wygrywają. A nasze dzieci będą z nimi przegrywać.
 Otóż zwycięstwa tego typu mogą być korzystne tylko na krótką metę. Biorąc pod uwagę różnorodne aspekty, osoby kierujące się wartościami i wyposażone w kompetencje emocjonalne są bardziej skuteczne, zarówno w szkole i pracy, jak i w życiu prywatnym. Dzieje się tak dlatego, że budują dobre i trwałe relacje z ludźmi, co jest niezbędnym czynnikiem sukcesu na każdym polu. Odnoszą się z szacunkiem do innych, umieją współpracować i rozwiązują konflikty, biorąc pod uwagę racje obu stron. Jako uczniowie znacznie lepiej radzą sobie w kontaktach z kolegami i nauczycielami. Jako dorośli mają lepszy dostęp do informacji, skuteczniej zarządzają projektami i ludźmi, są lepiej oceniani przez przełożonych. Przekłada się to również na satysfakcjonujące życie osobiste w szczerej przyjaźni i miłości. Lepiej znają własne możliwości i wiedzą, jakie wprowadzić działania, aby uzyskać lepsze wyniki. Są pełni optymizmu, zaangażowania i wewnętrznej motywacji. Wiedzą, jak stawiać cele i ustalać priorytety, jak planować, podejmować decyzje i konsekwentnie działać. To daje im siłę i umiejętności do skuteczniejszego osiągania zamierzonych rezultatów w szkole i w pracy.
 Przestają być narzędziem w cudzym ręku, tylko realizują własne zamierzenia. Ludźmi pewnymi siebie, o silnym kręgosłupie moralnym, znacznie trudniej kierować bez ich wiedzy. Mają więc możliwość uodpornienia się na manipulacje mediów, reklam, grup rządzących, kolegów i przełożonych.
 Mają poczucie bezpieczeństwa. Wyposażeni w drogowskazy moralne pozostają w zgodzie ze sobą i nie krzywdzą innych. Nie mają wyrzutów sumienia, nie dopada ich strach przed zemstą, nie muszą budować systemu obrony przed prawdziwymi i wymyślonymi wrogami. Nie ponoszą kosztów psychicznych, które są skutkiem niemoralnych działań, mogą „spać spokojnie”.
 Program Nauczania Wartości jest propozycją wpisującą się w misję naszej szkoły i jest narzędziem pracy wychowawczej zintegrowanej z procesem dydaktycznym, której celem jest właśnie kształtowanie u uczniów samodzielności, umiejętności współpracy, planowania i projektowania działań, zdolności dokonania wyboru dalszej drogi życiowej, wiary w siebie, umiejętności komunikacji z innymi ludźmi i pozytywnego myślenia, odpowiedzialności, poszanowania prawa, tolerancji, a także kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia.
 Program Nauczania Wartości wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli, stwarzając uczniom szansę osiągania sukcesów na miarę ich chęci i możliwości, dzięki nauczaniu umiejętności związanych z samodyscypliną i organizacją pracy; zapewniając uczniom bezpieczeństwo, gdyż kultywowanie wartości i kompetencje emocjonalne są skutecznym narzędziem profilaktycznym przeciwdziałania agresji; kształtując życzliwe, partnerskie relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, nauczycielami i rodzicami. Taki efekt daje wzajemny szacunek i dbałość o relacje.
 Wysokie wyniki w nauce, doskonała atmosfera oraz dobry poziom bezpieczeństwa to wyniki osiągnięte w szkołach, gdzie program był realizowany pilotażowo.


Program składa się z dwunastu wartości:
 1. Szacunek (poszanowanie godności, dbałość o dobro swoje i innych, tolerancja, honor, docenianie).
 2. Uczciwość (poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie cudzej własności, bezstronność i równość praw).
 3. Odpowiedzialność (wypełnianie obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, ponoszenie konsekwencji własnych wyborów).
 4. Odwaga (podejmowanie trudnych, służących dobru decyzji, zapobieganie złu, rozwaga).
 5. Samodyscyplina (samokontrola, umiar, ocena i doskonalenie własnego potencjału, kształtowanie prawidłowych nawyków).
 6. Pokojowość (unikanie przemocy, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów uwzględniające interesy obu stron, dojrzałe radzenie sobie ze złością).
 7. Sprawiedliwość (zasada obiektywizmu i dobrej woli w kontaktach z innymi).
 8. Optymizm, humor, szczęście (wewnętrzna harmonia, życzliwość, akceptacja siebie i świata, skupianie się na plusach).
 9. Przyjaźń i miłość (zaufanie, lojalność, gotowość do pomocy, bezinteresowność).
 10. Solidarność (dobroczynność, szlachetność, wsparcie, poczucie współodpowiedzialności i wspólnoty).
 11. Piękno (wewnętrzne i zewnętrzne).
 12. Mądrość (sztuka rozwiązań typu wygrana-wygrana, dobre wykorzystanie wiedzy).
Program wartości